Solr Admin
Find:

Field Facets

objekttyp_s institution_s teilsammlung_s lizenzbedingung
copyright: Copyright Heimatmuseum Reinach
teilsammlung: Bügeleisensammlung
alte_inventarnummern: 515
uuid: 36768dfd-405d-41e7-b641-1bbb24fdc42f
_thumbs_mini_: media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/36768dfd-405d-41e7-b641-1bbb24fdc42f_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/36768dfd-405d-41e7-b641-1bbb24fdc42f_0002.jpg
institution: Heimatmuseum Reinach
_imagecount_: 2
objekttyp: Ethnologie
material_s: Kultur Material Metall Eisen
anzahl: 1.0
_lastchange_: Tue Aug 27 20:25:58 UTC 2019
_thumbs_: media/kim-collect/resources/images/thumbs/36768dfd-405d-41e7-b641-1bbb24fdc42f_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs/36768dfd-405d-41e7-b641-1bbb24fdc42f_0002.jpg
_output_: Museums Online, EUROPEANA, Kulturgüterportal BL
lizenzbedingung: CC BY-NC-SA 4.0
sammlung: Heimatmuseum Reinach
alternative_objektbezeichnung: Bügeleisen Untersetzer
objektbezeichnung: Bügeleisenuntersetzer
sprache: de
institution_contact_email: hmreinachbl@intergga.ch
material: Eisen
_participant_: kim-collect
_previews_: media/kim-collect/resources/images/previews/36768dfd-405d-41e7-b641-1bbb24fdc42f_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/previews/36768dfd-405d-41e7-b641-1bbb24fdc42f_0002.jpg
inschriften: Therma (in Grossbuchstaben)
inventarnummer: HMKR_000000198
_display_: Bügeleisenuntersetzer
lizenzbedingung_url: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
_version_: 1706774955697373184
score: 1.0
einheit_dimension_objekt_durchmesser: cm
copyright: Copyright Heimatmuseum Reinach
teilsammlung: Gysin Zimmer
gewicht_objekt: 0.05
einheit_dimension_objekt_laenge: cm
alte_inventarnummern: Gy 202
uuid: 84102b52-08d4-46ff-9c99-a6a48be469a5
beschreibung: Nussknacker aus Nussbaumholz
_thumbs_mini_: media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/84102b52-08d4-46ff-9c99-a6a48be469a5_0001.jpg
institution: Heimatmuseum Reinach
_imagecount_: 1
objekttyp: Ethnologie
anzahl: 1.0
_lastchange_: Tue Oct 22 20:56:39 UTC 2019
einheit_gewicht_objekt: kg
dimension_objekt_durchmesser: 4.0
_thumbs_: media/kim-collect/resources/images/thumbs/84102b52-08d4-46ff-9c99-a6a48be469a5_0001.jpg
_output_: Kulturgüterportal BL, EUROPEANA, Museums Online
lizenzbedingung: CC BY-NC-SA 4.0
sammlung: Heimatmuseum Reinach
objektbezeichnung: Nussknacker
sprache: de
institution_contact_email: hmreinachbl@intergga.ch
_participant_: kim-collect
_previews_: media/kim-collect/resources/images/previews/84102b52-08d4-46ff-9c99-a6a48be469a5_0001.jpg
inventarnummer: HMKR_000000502
dimension_objekt_laenge: 10.0
_display_: Nussknacker
lizenzbedingung_url: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
_version_: 1706774955826348032
score: 1.0
einheit_dimension_objekt_durchmesser: cm
copyright: Copyright Heimatmuseum Reinach
teilsammlung: Gysin Zimmer
gewicht_objekt: 0.2
alte_inventarnummern: Gy 117
uuid: cd729223-f50c-4e0b-9258-a92823e9544b
beschreibung: Bierglas, gerillte Form
_thumbs_mini_: media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/cd729223-f50c-4e0b-9258-a92823e9544b_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/cd729223-f50c-4e0b-9258-a92823e9544b_0002.jpg
institution: Heimatmuseum Reinach
_imagecount_: 2
objekttyp: Ethnologie
material_s: Kultur Material Glas
anzahl: 12.0
_lastchange_: Tue Oct 22 20:29:19 UTC 2019
einheit_gewicht_objekt: kg
einheit_dimension_objekt_hoehe: cm
dimension_objekt_durchmesser: 5.7
dimension_objekt_hoehe: 13.0
_thumbs_: media/kim-collect/resources/images/thumbs/cd729223-f50c-4e0b-9258-a92823e9544b_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs/cd729223-f50c-4e0b-9258-a92823e9544b_0002.jpg
_output_: Museums Online
lizenzbedingung: CC BY-NC-SA 4.0
sammlung: Heimatmuseum Reinach
objektbezeichnung: Biergläser
sprache: de
institution_contact_email: hmreinachbl@intergga.ch
material: Glas
_participant_: kim-collect
_previews_: media/kim-collect/resources/images/previews/cd729223-f50c-4e0b-9258-a92823e9544b_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/previews/cd729223-f50c-4e0b-9258-a92823e9544b_0002.jpg
inventarnummer: HMKR_000000479
_display_: Biergläser
lizenzbedingung_url: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
_version_: 1706774957515603968
score: 1.0
copyright: Copyright Heimatmuseum Reinach
teilsammlung: Weinkeller
gewicht_objekt: 0.2
einheit_dimension_objekt_laenge: cm
uuid: ae9748d2-8a7a-49d0-9550-e59020bcafe2
_thumbs_mini_: media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/ae9748d2-8a7a-49d0-9550-e59020bcafe2_0001.jpg
institution: Heimatmuseum Reinach
_imagecount_: 1
objekttyp: Ethnologie
material_s: Kultur Material Pflanzliches Material Holz
anzahl: 1.0
_lastchange_: Mon May 08 10:08:38 UTC 2017
einheit_gewicht_objekt: kg
einheit_dimension_objekt_hoehe: cm
dimension_objekt_hoehe: 13.5
_thumbs_: media/kim-collect/resources/images/thumbs/ae9748d2-8a7a-49d0-9550-e59020bcafe2_0001.jpg
_output_: Museums Online, EUROPEANA, Kulturgüterportal BL
lizenzbedingung: CC BY-NC-SA 4.0
sammlung: Heimatmuseum Reinach
objektbezeichnung: Fasshahn aus Holz
sprache: de
institution_contact_email: hmreinachbl@intergga.ch
material: Holz
_participant_: kim-collect
_previews_: media/kim-collect/resources/images/previews/ae9748d2-8a7a-49d0-9550-e59020bcafe2_0001.jpg
inventarnummer: HMKR_000000040
dimension_objekt_laenge: 22.0
_display_: Fasshahn aus Holz
lizenzbedingung_url: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
_version_: 1706774958488682496
score: 1.0
copyright: Copyright Heimatmuseum Reinach
teilsammlung: Bügeleisensammlung
gewicht_objekt: 5.0
einheit_dimension_objekt_laenge: cm
uuid: 04ffc0d2-d352-4e01-aa59-e6897ebc2142
beschreibung: Gas Rechaud für Bügeleisen
_thumbs_mini_: media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/04ffc0d2-d352-4e01-aa59-e6897ebc2142_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/04ffc0d2-d352-4e01-aa59-e6897ebc2142_0002.jpg
institution: Heimatmuseum Reinach
_imagecount_: 2
objekttyp: Ethnologie
anzahl: 1.0
_lastchange_: Tue Sep 17 20:58:17 UTC 2019
einheit_gewicht_objekt: kg
einheit_dimension_objekt_hoehe: cm
dimension_objekt_hoehe: 8.0
_thumbs_: media/kim-collect/resources/images/thumbs/04ffc0d2-d352-4e01-aa59-e6897ebc2142_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs/04ffc0d2-d352-4e01-aa59-e6897ebc2142_0002.jpg
_output_: Kulturgüterportal BL, EUROPEANA, Museums Online
lizenzbedingung: CC BY-NC-SA 4.0
sammlung: Heimatmuseum Reinach
alternative_objektbezeichnung: Ofen, Gas-Rechaud
dimension_objekt_breite: 29.0
objektbezeichnung: Gas-Rechaud
sprache: de
institution_contact_email: hmreinachbl@intergga.ch
_participant_: kim-collect
_previews_: media/kim-collect/resources/images/previews/04ffc0d2-d352-4e01-aa59-e6897ebc2142_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/previews/04ffc0d2-d352-4e01-aa59-e6897ebc2142_0002.jpg
einheit_dimension_objekt_breite: cm
inschriften: Buchstaben: "EC" und "No 12"
inventarnummer: HMKR_000000243
dimension_objekt_laenge: 49.5
_display_: Gas-Rechaud
lizenzbedingung_url: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
_version_: 1706774958575714304
score: 1.0
copyright: Copyright Heimatmuseum Reinach
teilsammlung: Bügeleisensammlung
gewicht_objekt: 1.5
einheit_dimension_objekt_laenge: cm
alte_inventarnummern: 10
uuid: 26f0e706-6bcb-4746-a047-bb871eb46e2b
_thumbs_mini_: media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/26f0e706-6bcb-4746-a047-bb871eb46e2b_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/26f0e706-6bcb-4746-a047-bb871eb46e2b_0002.jpg
institution: Heimatmuseum Reinach
_imagecount_: 2
objekttyp: Ethnologie
anzahl: 1.0
_lastchange_: Tue Oct 15 20:18:02 UTC 2019
einheit_gewicht_objekt: kg
einheit_dimension_objekt_hoehe: cm
dimension_objekt_hoehe: 10.0
_thumbs_: media/kim-collect/resources/images/thumbs/26f0e706-6bcb-4746-a047-bb871eb46e2b_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs/26f0e706-6bcb-4746-a047-bb871eb46e2b_0002.jpg
_output_: Museums Online
lizenzbedingung: CC BY-NC-SA 4.0
sammlung: Heimatmuseum Reinach
alternative_objektbezeichnung: Bügeleisen
dimension_objekt_breite: 9.0
objektbezeichnung: Anstelleisen
sprache: de
institution_contact_email: hmreinachbl@intergga.ch
_participant_: kim-collect
_previews_: media/kim-collect/resources/images/previews/26f0e706-6bcb-4746-a047-bb871eb46e2b_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/previews/26f0e706-6bcb-4746-a047-bb871eb46e2b_0002.jpg
einheit_dimension_objekt_breite: cm
inschriften: Inschrift: "Falkirk", "No 5" und "2", Zeichen: Emblem
inventarnummer: HMKR_000000386
dimension_objekt_laenge: 13.5
_display_: Anstelleisen
lizenzbedingung_url: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
_version_: 1706774959681961984
score: 1.0
einheit_dimension_objekt_durchmesser: cm
copyright: Copyright Heimatmuseum Reinach
teilsammlung: Gysin Zimmer
gewicht_objekt: 0.5
alte_inventarnummern: Gy 29
uuid: 92b60508-7719-41bc-912d-3ea2432584c5
beschreibung: Zinnteller mit Zierrand & Relief
_thumbs_mini_: media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/92b60508-7719-41bc-912d-3ea2432584c5_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/92b60508-7719-41bc-912d-3ea2432584c5_0002.jpg
institution: Heimatmuseum Reinach
_imagecount_: 2
objekttyp: Ethnologie
material_s: Kultur Material Metall Schwermetall Zinn
anzahl: 1.0
_lastchange_: Tue Aug 27 19:54:48 UTC 2019
einheit_gewicht_objekt: kg
dimension_objekt_durchmesser: 28.0
_thumbs_: media/kim-collect/resources/images/thumbs/92b60508-7719-41bc-912d-3ea2432584c5_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs/92b60508-7719-41bc-912d-3ea2432584c5_0002.jpg
_output_: Museums Online, EUROPEANA, Kulturgüterportal BL
lizenzbedingung: CC BY-NC-SA 4.0
sammlung: Heimatmuseum Reinach
objektbezeichnung: Zinnteller
sprache: de
institution_contact_email: hmreinachbl@intergga.ch
material: Zinn
_participant_: kim-collect
_previews_: media/kim-collect/resources/images/previews/92b60508-7719-41bc-912d-3ea2432584c5_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/previews/92b60508-7719-41bc-912d-3ea2432584c5_0002.jpg
inventarnummer: HMKR_000000180
_display_: Zinnteller
lizenzbedingung_url: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
_version_: 1706774961795891200
score: 1.0
copyright: Copyright Heimatmuseum Reinach
teilsammlung: Bügeleisensammlung
gewicht_objekt: 2.5
einheit_dimension_objekt_laenge: cm
uuid: 630d692b-745f-4b5e-8832-b1c92cd92286
beschreibung: Fussbügeleisen
_thumbs_mini_: media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/630d692b-745f-4b5e-8832-b1c92cd92286_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/630d692b-745f-4b5e-8832-b1c92cd92286_0002.jpg
institution: Heimatmuseum Reinach
_imagecount_: 2
objekttyp: Ethnologie
_lastchange_: Tue Oct 22 20:16:22 UTC 2019
einheit_gewicht_objekt: kg
einheit_dimension_objekt_hoehe: cm
dimension_objekt_hoehe: 8.5
_thumbs_: media/kim-collect/resources/images/thumbs/630d692b-745f-4b5e-8832-b1c92cd92286_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs/630d692b-745f-4b5e-8832-b1c92cd92286_0002.jpg
_output_: Museums Online
lizenzbedingung: CC BY-NC-SA 4.0
sammlung: Heimatmuseum Reinach
alternative_objektbezeichnung: Fusseisen Fussbügeleisen
dimension_objekt_breite: 8.5
objektbezeichnung: Fussbügeleisen
sprache: de
institution_contact_email: hmreinachbl@intergga.ch
_participant_: kim-collect
_previews_: media/kim-collect/resources/images/previews/630d692b-745f-4b5e-8832-b1c92cd92286_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/previews/630d692b-745f-4b5e-8832-b1c92cd92286_0002.jpg
einheit_dimension_objekt_breite: cm
inventarnummer: HMKR_000000462
dimension_objekt_laenge: 64.0
_display_: Fussbügeleisen
lizenzbedingung_url: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
_version_: 1706774963014336512
anzahl: 1.0
score: 1.0
copyright: Copyright Heimatmuseum Reinach
teilsammlung: Reinacher Heide
einheit_dimension_objekt_laenge: cm
uuid: 24c64c14-2798-4790-b4fe-5e8337e9cbdf
_thumbs_mini_: media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/24c64c14-2798-4790-b4fe-5e8337e9cbdf_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/24c64c14-2798-4790-b4fe-5e8337e9cbdf_0002.jpg
institution: Heimatmuseum Reinach
_imagecount_: 2
objekttyp: Biologie
anzahl: 1.0
_lastchange_: Tue Aug 27 20:37:58 UTC 2019
einheit_dimension_objekt_hoehe: cm
dimension_objekt_hoehe: 35.0
_thumbs_: media/kim-collect/resources/images/thumbs/24c64c14-2798-4790-b4fe-5e8337e9cbdf_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs/24c64c14-2798-4790-b4fe-5e8337e9cbdf_0002.jpg
_output_: Museums Online, EUROPEANA, Kulturgüterportal BL
lizenzbedingung: CC BY-NC-SA 4.0
sammlung: Heimatmuseum Reinach
alternative_objektbezeichnung: Vogel
dimension_objekt_breite: 36.0
objektbezeichnung: Sperber
sprache: de
institution_contact_email: hmreinachbl@intergga.ch
_participant_: kim-collect
_previews_: media/kim-collect/resources/images/previews/24c64c14-2798-4790-b4fe-5e8337e9cbdf_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/previews/24c64c14-2798-4790-b4fe-5e8337e9cbdf_0002.jpg
einheit_dimension_objekt_breite: cm
inventarnummer: HMKR_000000202
dimension_objekt_laenge: 36.0
_display_: Sperber
lizenzbedingung_url: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
_version_: 1706774963046842368
score: 1.0
copyright: Copyright Heimatmuseum Reinach
teilsammlung: Bügeleisensammlung
gewicht_objekt: 0.002
einheit_dimension_objekt_laenge: cm
uuid: d3f8d735-1bd0-4c25-ac55-0f3710aea094
_thumbs_mini_: media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/d3f8d735-1bd0-4c25-ac55-0f3710aea094_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs-mini/d3f8d735-1bd0-4c25-ac55-0f3710aea094_0002.jpg
institution: Heimatmuseum Reinach
_imagecount_: 2
objekttyp: Ethnologie
anzahl: 1.0
_lastchange_: Tue Sep 10 21:00:12 UTC 2019
einheit_gewicht_objekt: kg
einheit_dimension_objekt_hoehe: cm
dimension_objekt_hoehe: 0.1
_thumbs_: media/kim-collect/resources/images/thumbs/d3f8d735-1bd0-4c25-ac55-0f3710aea094_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/thumbs/d3f8d735-1bd0-4c25-ac55-0f3710aea094_0002.jpg
_output_: Kulturgüterportal BL, EUROPEANA, Museums Online
lizenzbedingung: CC BY-NC-SA 4.0
sammlung: Heimatmuseum Reinach
alternative_objektbezeichnung: Zeitungsartikel Bügeleisen
dimension_objekt_breite: 31.5
objektbezeichnung: Zeitungsartikel
sprache: de
institution_contact_email: hmreinachbl@intergga.ch
_participant_: kim-collect
_previews_: media/kim-collect/resources/images/previews/d3f8d735-1bd0-4c25-ac55-0f3710aea094_0001.jpg, media/kim-collect/resources/images/previews/d3f8d735-1bd0-4c25-ac55-0f3710aea094_0002.jpg
einheit_dimension_objekt_breite: cm
inventarnummer: HMKR_000000338
dimension_objekt_laenge: 47.0
_display_: Zeitungsartikel
lizenzbedingung_url: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
_version_: 1706774963245023232
score: 1.0